Hvitfeldtska Gymnasium

Ombyggnad av ventilationssystem för Hvitfeldska Gymnasium, Södra byggnaden, bestående av 4 plan där befintligt självdrag/FTX rivs och 6st nya FTX installeras.
VAV-system installeras i samtliga skolsalar, grupprum etc.

Byggnaden berörs av bevarandekrav vilket ställer krav på utformning och utseende.

Ombyggnad ska ske i två etapper under sommar 2016 och sommar 2017.